Kritikák

A reformkorról bizalmasan
Szerző: Szakonyi Károly

Ezt a bizalmasan kifejezést Tersánszky Józsi Jenőtől vettem át, a Nagy árnyakról bizalmasan kötete éléről Jolsvai András legújabb regényére alkalmazva. Ahogy ő remek portréiban lehozza nekünk szemmagasságba írótársait, úgy tárja elénk Jolsvai a reformkor nagyjainak hétköznapi életét. Bizalmasan. Bocsánat, mondja, lesegítem önöket szobraik talapzatáról, tessék felengedni a merev tartást, tessék csak lelépni a földre, attól műveik becse nem fog csorbulni, politikájuk, tudományuk, költészetük éppen úgy megmarad a nemzet áhítatos csodálatában. Mert jó volna megismerni, hogyan teltek ifjúkori napjaik az ikervárosban, hogyan ébredetek, mi dolog után néztek napközben, milyen terveket szőttek a magyar szellemi élet, s benne az irodalom  megreformálására, hogyan boldogultak a Széchenyi meghirdette – és alapította  Akadémián a  Tudós Társaságbeli feladataikkal a  Deron-ház termeiben, a hétfői üléseken, Teleki Pál a matematikai osztályról, Kazinczy Ferenc a filozófiairól,  Bajza,  Szemere, Fáy András, Helmeczy Mihály pénztárnok, Döbrentei Gábor titoknok és a többiek, köztük a  költő, Vörösmarty Mihály, akik mind nagyjai lettek a magyar históriának.

Vörösmarty Mihályt pusztán költőnek emlegeti a szerző, ő ugyancsak ifjan kerül elénk. Vele, általa ismerünk meg mindent az ezernyolcszázharmincas évek pesti életéből, az akadémikusok összejöveteleiről a hétfői üléseken meg a törzsasztalaiknál, a Három Ökörben vagy a Fehér Bárányban, ahol étkek és meszely borok fogyasztása közben szellemi csatákban folynak a tudósi, nyelvészeti pártoskodások. Jolsvai beleéli magát a korba, mintha egyike lenne a regény szereplőinek, de közben azt is érezteti, hogy mesél, az egykor irodalomtörténésznek készülő író mondja el nekünk, mire bukkant a reformkor kezdetének kutatása közben az Akadémia kézirattárában. Jót tesz ez a könyvnek, hitelesíti a történetet. Hitelesíti a reggeleket a Kalap utcai, puritán berendezésű lakásban, ahol Vörösmarty Mihály elégedetlenül nézi magát, gyér haját és szakállát, arcbőrének hibáit reggelente a tükörben, miért nem olyan arszlán ő, aki könnyedén hódítja a nőket, miért gyámoltalan a dámákkal szemben, s miért, hogy csak a kétes erkölcsű nőkhöz van mersze. Érdekes ez a szokatlan rajz a költőről, noha tudtuk, hogy inkább álmodozik, plátói szerelmeket táplál elérhetetlen hölgyek iránt, és verseiben éli meg érzelmeit. Erről szólván:  Jolsvai meglep minket egy különösen érdekes epizóddal, a költő találkozásával és mindent elsöprő szerelmi kalandjával Orczy Franciskával, azaz De la Motte bárónővel. A regény másutt is érdekfeszítő, például ahogy megrajzolja a Tudós Társaság tagjainak viselkedését, köztük a két grófot: Széchenyit és Telekit, (hogy az akadémikusok megkülönböztessék őket, Széchenyit sróf-nak emlegetik, már csak azért is, mert örökösen ösztönzi őket tervezgetésre, munkára), aztán az Auróra szerkesztése körüli, meg a nyelvújítási vitákat, a szótár huzavona készítését, de a történetnek ez a szerelmi része bravúrosan izgalmas. És persze fájdalmas. Most is elég egy pillantás a Wolf-hof kapuján kigördülő hintóban ülő hölgyre, hogy szerelemre lobbanjon iránta, fantáziájában máris birtokolja. Nevet ad neki (Melánia), és megírandó történetet sző köréje. A költemény szépen alakul, amikor Bánfy elcsalja De la Motte bárónő Liszt Ferenc tiszteletére adott estéjére, ahol a  ház úrnőjében ámulattal ismeri fel álmai asszonyát, aki őt csodálattal fogadja. A meghitt pillanatok folytatásaként másnap levélben találkára hívja a költőt. Jolsvai egy Gogolhoz mérhető vígjátékban folytatja a mesét: Vörösmarty ámul és boldog, de megriad: sosem bánt még úrinővel, s vajon hiheti-e, hogy az előkelő dáma beleszeretett? Tanácsért szaladgálna rutinos barátaihoz, hogyan viselkedjen, hogyan fogjon hozzá a vetkőztetéshez, hogy ne lássák tapasztalatlannak. Végül Fáyt Andrástól nyer bíztatást.  A gogoli komédia folytatódik: Vörösmarty megkéri Marcsát, hű szolgálóját és ágyasát (micsoda finom vonalakkal ábrázolja Jolsvai ennek a lánynak a vonzódását a férfihoz!),  menne Károlyi grófékhoz, hiszen jóban van a grófné szobalányával, kérne tőle kölcsön krinolint meg mindenféle ruhadarabot, amit az ilyen nők használnak, hogy aztán beöltöztesse azokba Marcsát, s utána meg gyakorolja rajta a vetkőztetést. Felesleges. A báróné áttetsző köntösben fogadja a budoárjában, és a költő a gátlását egy csapásra elveszíti. Végtelenül boldog, mert nem tudja még, hogy Franciska Döbrentei Gábort is ugyanígy szokta fogadni…

Említhetnék más, kedélyes epizódokat is, említhetném a ravaszul becsempészett, az életműbe bekerült későbbi mondatokat, amelyek alkalmilag tolulnak Vörösmarty ajkára, mint például, amikor találkozik az ablakon kibámuló, még gyermek Csajághy Laurával, és megkérdezi tőle: Hová merült el szép szemed világa? Vagy máskor, amikor a postakocsira már nem fér fel, megjegyzi, hogy Nincsen számodra hely. Ez egyébként a könyv címe is, aminek a borítóját Szabadi Gergely tervezte.

Jól tette Jolsvai András, hogy hajdani (elkallódott, de megtalált) jegyzeteiből megteremtette ezt a regényt, hogy a hősi küzdelmet, amit a reformkor ifjú tudósai, írói folytattak a magyar szellemi élet megalapozásáért, Kazinczy nyomán az anyanyelvért, a magyar helyesírás és szóragasztás szabályaiért (amit Vörösmarty és Schedel három nap, három éjjel a Széchenyi-adta ötven-ötven aranyért megírtak), bizalmas közelségbe hozta. Kitűnően festi meg a miliőt, Pestet és Budát, a Dunát a hajóhíddal, ami helyett Széchenyi még csak tárgyalgat az angol mérnökökkel egy igaziról, aztán sötét színekkel a hirtelen támadt és a városban pusztító kolerát, a Szent György napi, szokásos költözködési hullámot, a tehetős családok ünnepeit…  S míg ezeket olvastam,  óhatatlanul eszembe ötlött, hogy amikor az 1833-s évi Auróra szerkesztéséről beszéltek az urak a Két Ökörben, a Síp utcában bizonyos Stark János cipészmesternél egy vidéki fiú, bizonyos Petrovics  Sándor kapott szállás, akit apja azért hozott Pestre, hogy a Széna téri evangélikus, német gimnáziumban folytassa tanulmányait. Meglehet, hogy a tízéves fiú jöttében-mentében láthatta az utcán Vörösmartyt. S az is meglehet, hogy a Fehér Ökör mellett is vitte az útja. És ha betekintve az ablakon megpillantotta a társaságot, negyvennyolcban emlékezetébe villanhatott a Pilvax pipafüstös termében, hogy mintha egyszer már látta volna őket… Jolsvai tehet róla, hogy ilyenek jutnak az eszembe, annyira bevont teremtett világában.

Legújabb könyve

KÉT ŐSZI NAP UJPESTEN
KÉT ŐSZI NAP UJPESTEN
Pest Kalligram Kft., 2023
Jolsvai András